Chronomed Home Bookmark Contact
Home
 • Cliënten
  • Slaap problemen
  • Medicatie
  • Winterdepressie
  • Apneu
  • Snurken
  • Ploegendiensten
  • Chronische Vermoeidheid
  • Mondschild
  • Burn Out
 • Verwijzers
  • Indicaties
  • Behandelingen
  • Resultaten
  • Online verwijzen
  • Aanvraag Verwijsformulier
Bedrijven Topport
 • Media
  • Pers
  • Scientific Update
 • voorlichting
  • Factsheets
  • Test en check
 • Actueel
  • Nieuws
  • Op deze website
  • Vacatures
Over ons Contact
Chronomed

Nieuws

Slaapstoornissen in het nieuws


Blauw licht maakt alerter
Bewuste dromers meer alert
Versnelde tumorgroei door slaapverstoring
Geel licht gezonder voor nachtwerker
Sociale leven beïnvloedt tienerslaap
Betere slaap zonder sigaretten
Slaapbehoefte door leren
Licht invloed op gezondheid patiënten
Slank door vast slaapritme
Hyperactief door onregelmatige slaap
Schone hersenen door slaap
Onvoldoende herstel na ‘bijslapen’
Yoga helpt bij insomnie menopauze
Middagslaapje helpt kleuters bij leren
Agressievere huidkanker bij slaapapneu

Betalingen

ChronoMed > Betalingen


Kosten van behandeling in 2014:

Op deze pagina proberen wij alle vragen omtrent de (vergoeding van) kosten te beantwoorden.

1. Met welke zorgverzekeraars heeft ChronoMed contracten afgesloten?
2. Is het eigen risico van toepassing?
3. Hoe wordt de hulp van ChronoMed vergoed?
4. Wat kost een behandeling bij ChronoMed?
5. Hoe wordt bepaald welke hulp ik krijg?
6. Kan ik ervoor kiezen voortijdig te stoppen met de behandeling?
7. Wat als ik verhinderd ben of een afspraak vergeten ben?
8. Hoe hoog is de vergoeding?

Zijn er nog onduidelijkheden, aarzel dan niet en neem contact op met ChronoMed.


1. Met welke zorgverzekeraars heeft ChronoMed contracten afgesloten?

ChronoMed heeft geen contracten afgesloten met zorgverzekeraars. Dat heeft een reden. Het afsluiten van contracten maakt het namelijk onmogelijk om iedere patiënt op gelijke wijze te behandelen en heeft invloed op de ‘wachtlijsten’. Ook geeft het afsluiten van een contract geen 100% garantie op een vergoeding van de kosten door de zorgverzekeraar.

Bij ChronoMed zijn er geen wachtlijsten
Wanneer een zorgaanbieder (ChronoMed in dit geval) contracten afsluit met diverse zorgverzekeraars, dan bepalen de zorgverzekeraars binnen welke termijn ChronoMed u mag helpen, ongeacht of er daadwerkelijk een wachttijd is op de praktijk of niet.
Dit betekent dat iemand die verzekerd is bij verzekeraar A morgen bij ons terecht kan en iemand die verzekerd is bij verzekeraar B pas over 10 weken bij ons terecht zou kunnen.

Het is juist de kracht van ChronoMed dat er in de regel geen sprake is van wachtlijsten! Daar doen wij met ons team meer dan ons best voor en dat willen wij aan iedereen kunnen blijven aanbieden.

Contracten geen garantie voor vergoeding van uw kosten
Daarbij bepalen individuele zorgverzekeraars in hun contracten ook hoeveel mensen zij binnen een bepaalde regio willen laten helpen door een bepaalde zorgaanbieder. Wanneer uit uw regio dat aantal is vastgesteld op tien personen en u bent toevallig de elfde persoon die hulp nodig heeft, dan krijgen de eerste tien personen hun kosten wel vergoed en u niet meer. Ook daar kunnen wij niet achter staan. Wij staan voor adequate zorg voor iedereen die dat nodig heeft.

Wat betekent dit nu voor de vergoeding van uw kosten?
Of u de kosten van uw therapie volledig vergoed krijgt, hangt af van uw zorgverzekeraar én uw polis. Als u een zogenaamde naturapolis heeft, moet u in de regel een deel zelf betalen (meestal tussen 25% en 40%). Heeft u een  zogenaamde restitutiepolis, dan vergoedt de verzekeraar doorgaans wel de volledige kosten.  De kosten vallen wel onder het eigen risico van de zorgverzekeraar.

Let op: raadpleeg bij twijfel altijd de polis van uw zorgverzekering!

 


2.  Is het eigen risico van toepassing?

Een behandeling bij ChronoMed valt – net zoals alle andere reguliere (medisch specialistische) zorg anders dan huisarts, verloskundige of spoedeisende zorg – onder het eigen risico van de zorgverzekering.
Het bedrag van uw eigen risico (minimaal € 375,00 in 2015) betaalt u dus zelf, tenzij u met andere gemaakte zorgkosten uw eigen risico al heeft overschreden óf u het eigen risico binnen uw polis heeft ‘afgekocht’. De tarieven en het eigen risico van het kalenderjaar van afsluiting van de behandeling zijn van toepassing.

De verplichte eigen bijdrage per consult is in 2014 komen te vervallen.3. Wanneer wordt de hulp van ChronoMed vergoed?

De behandelingen die ChronoMed u biedt vallen voor wat betreft de kosten onder ‘psychologische hulp’ (Basis GGZ). Met ingang van 2014 zijn de wettelijke regels voor vergoeding van psychologische hulp gewijzigd.

U hebt recht op vergoeding indien u een verwijzing hebt van uw huisarts en uw klacht een ‘DSM geclassificeerde stoornis’ betreft. Een slaapprobleem is een DSM geclassificeerde stoornis.

A. Verwijzing van uw huisarts
Psychologische hulp wordt vergoed vanuit uw basisverzekering wanneer u een verwijzing hebt van de huisarts. Deze verwijzing moet aan een aantal regels voldoen (uw behandelaar zal dit ook voor u controleren). Doorgaans volstaan verwijzingen als volgt:

Winterdepressie of vermoeden van apneu:  BGGZ kort
Insomnieën, hypersomnieën of omgaan met CPAP: BGGZ middel
Circadiane ritmeverstoringen, parasomnieën:  BGGZ intensief
Benzodiazepine afhankelijkheid: BGGZ intensief

B. DSM geclassificeerde stoornis
Uw huisarts mag alleen verwijzen als er sprake is van een vermoeden van een stoornis die beschreven staat in de DSM – dat is een diagnostisch handboek voor zorgprofessionals.

In uw geval zal dat veelal gaan om insomnie, hypersomnie, narcolepsie, een slaapstoornis gebonden aan de circadiane ritmiek, nachtmerries, slaapwandelen, winterdepressie of een slaapgebonden ademhalingsstoornis. Kortom: een slaapstoornis dus.
Uw behandelaar gaat na of er inderdaad gesproken kan worden van een stoornis. Zo ja, dan heeft u recht op vergoeding. Zo nee, dan wordt u terugverwezen naar uw huisarts.

Als er geen sprake is van een DSM geclassificeerde stoornis, dan wordt alleen de beoordeling vergoed. Het wettelijk tarief hiervoor bedraagt € 188,53 en is afhankelijk van het aantal consulten (maximaal 2).
Als wilt, kunt u uiteraard vervolgconsulten krijgen. Deze worden dan gefactureerd als ‘onverzekerd product’ (OVP). Deze kosten kunt u dus niet verhalen op uw verzekering en dient u zelf te dragen.  Hiervoor geldt het NZA-tarief van € 95,63 per consult van 45 minuten.
 4. Wat zijn de kosten van ChronoMed?

‘Pakketten’
De overheid heeft eisen gesteld aan de manier waarop zorg moet worden aangeboden en aan de maximumvergoeding hiervoor.
Er zijn vier ‘pakketten’ geformuleerd van Basis GGZ:

• BGGZ kort (ca. 1-4 consulten, tarief € 461,89)
• BGGZ middel (ca.4-7 gesprekken, tarief € 787,00)
• BGGZ intensief (ca. 7-11 gesprekken, tarief € 1.234,06)
• BGGZ chronisch (ca. 7-11 gesprekken, tarief € 1.138,94).

Het genoemde aantal consulten betreft een indicatie. Het is namelijk gebaseerd op ‘zorgminuten’ – hieronder valt zowel directe tijd (bijvoorbeeld face-to-face of e-mailcontact met u) als indirecte tijd (zoals huisartscorrespondentie, intercollegiaal overleg, verslaglegging, enzovoorts). Daarmee is een 'prijs per consult' komen te vervallen.

Het aantal consulten is inclusief de intake. Een intake is dus niet kostenloos. Als de patiënt het contact verbreekt declareert de behandelaar de afgesloten prestatie geheel (met als afsluitreden: patiënt verbreekt behandeling). Als tijdens de intake en diagnostiek blijkt dat de patiënt geen DSM Stoornis heeft, dan declareert de behandelaar de prestatie 'Onvolledig behandeltraject' (€ 188,53).

Aanvullende prestaties

Sommige aanvullende specifieke prestaties dient u volledig zelf te betalen. Als dit op u van toepassing zou zijn, dan wordt dit uiteraard vooraf met u overlegd. Denk hierbij aan bijvoorbeeld een apneuscreening, melatonine-bepaling of een mondschild. Hieronder treft u de kosten daarvan aan:

D-AS Apneuscreening                                                € 89,-
D-S Disposals behandeling snurken                          € 79,-
DLM-5 5-punts melatonine bepaling                          € 229,-
DLM-24 24-uurs melatonine bepaling                        € 445,-
NS Niet verschenen zonder bericht                           € 95,63
A-24 Afmelding binnen 1 werkdag voor afspraak      € 95,63
A-48 Afmelding binnen 2 werkdagen voor afspraak  € 48,-
TI-CTG Telefonische inlichtingen op verzoek*           € 21,64
SI-CTG Schriftelijke inlichtingen op verzoek*            € 50,62


* Mondelinge en schriftelijke rapportages aan huisarts, bedrijfsarts, verzekeringsarts of specialist op uw verzoek worden gedeclareerd conform de CTG tarieven.5. Hoe wordt bepaald welke hulp ik krijg?

Op basis van de aard en de ernst van de klachten bepaalt uw behandelaar bij ChronoMed

• of u voor een behandeling in de Basis GGZ in aanmerking komt;
• welk behandelpakket past bij uw klachten.

In het eerste of tweede contact wordt dit met u besproken en weet u welk ‘BGGZ-pakket’ voor u de juiste keuze zou zijn. 

Als u niet in aanmerking komt voor een van de pakketten, kunt u kiezen voor een behandeling op eigen kosten. Anders wordt u terugverwezen naar de huisarts.
Stoppen van de behandeling
Als u tussentijds besluit te stoppen met de behandeling, dient u in principe de volledige kosten van de afgesproken behandeling te betalen. Vergelijk het met een cursus die u volgt of een vakantie die u heeft geboekt. U betaalt voor wat er afgesproken is, ook als u besluit om tussentijds te stoppen of uw vakantie afbreekt.

Let op: Alleen de daadwerkelijk afgenomen consulten worden in dat geval vergoed door uw zorgverzekeraar. De niet afgenomen consulten zijn dan voor uw eigen rekening.


 

6. Kan ik ervoor kiezen voortijdig te stoppen met de behandeling?

Ja, dat kan altijd. Echter, de overheid heeft uw therapie geclusterd in ‘pakketten’. In het eerste of het tweede contact dat u met ChronoMed heeft, krijgt u een advies over uw behandeltraject en welk ‘pakket’ daarbij past. Dat pakket is dus de zorg die u afneemt.

Als u tussentijds besluit te stoppen met de behandeling, dan dient u in principe wel de volledige kosten van de afgesproken behandeling (het pakket) te betalen. Vergelijk het met een cursus die u volgt of een vakantie die u heeft geboekt. U betaalt voor wat er afgesproken is, ook als u besluit om tussentijds te stoppen of uw vakantie afbreekt.

Let op: Alleen de daadwerkelijk afgenomen consulten worden in dat geval vergoed door uw zorgverzekeraar. De niet afgenomen consulten zijn dan voor uw eigen rekening.6. Wat als ik verhinderd ben of een afspraak vergeten ben?

Afzeggen van een afspraak

• Tot twee werkdagen van te voren kunt u een gemaakte afspraak kosteloos annuleren.
• Bij annulering twee werkdagen voor uw afspraak wordt 50% van het honorarium in rekening gebracht.
• Wanneer u één werkdag van te voren of later afbelt, of per abuis niet verschijnt op de afspraak, dan wordt het honorarium volledig in rekening gebracht – ongeacht wat de reden daarvan is. Deze kosten (ad € 95,63) worden niet vergoed door uw zorgverzekering.

‘No show’
Als u een afspraak niet nakomt zonder dat u zich heeft afgemeld heet dat ‘no show’. In dat geval sturen wij u een email met de vraag of u prijs stelt op een vervolgafspraak. Als u binnen 2 weken reageert kan de behandeling vervolgd worden. Als u niet binnen 2 weken reageert wordt de behandeling afgerond en gedeclareerd volgens de vooraf afgesproken ‘prestatie’.

De niet nagekomen afspraak wordt bij uzelf in rekening gebracht onder vermelding van ‘OVP/niet nagekomen afspraak’ – de kosten hiervan bedragen €95,36.

 


8. Hoe hoog is de vergoeding?

 

ChronoMed heeft geen contracten met zorgverzekeraars.

Hoe hoog de vergoeding is van de kosten van ChronoMed, hangt af van uw verzekeraar en uw polis.

Als u een zogenaamde naturapolis heeft, moet u in de regel een deel zelf betalen (meestal tussen 25% en 40%, raadpleeg uw polis).

Als u een zogenaamde restitutiepolis heeft, vergoedt de verzekeraar doorgaans de volledige kosten. 


Betaling

U ontvangt zelf de rekening van ChronoMed en deze moet u ook zelf aan ons betalen. Vervolgens dient u de factuur in bij uw zorgverzekeraar.  U ontvangt de rekening na afsluiting van de behandeling. Bij langer durende behandelingen kan ChronoMed u een tussentijdse voorschotrekening sturen.

Let op: u bent zelf verantwoordelijk voor tijdige betaling. Dit staat los van terugbetaling door de zorgverzekeraar. U ‘schiet de kosten dus zelf voor’.
 

Alternatieven voor vergoeding

Naast uw zorgverzekeraar, zijn er ook nog andere mogelijkheden om (een gedeelte van) de kosten van ChronoMed vergoed te krijgen, namelijk:

 •     via uw werkgever (sommige werkgevers zijn hiervoor verzekerd)
 •     via de gemeente (bijzondere bijstand)
 •     via het CAK (compensatieregeling eigen risico)
 •     via het UWV
 •     via het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ)
 •     via een persoonsgebonden budget (PGB)
 •     via studiefondsen

Afzeggen van een afspraak of ‘no show’
Tot twee werkdagen van te voren kunt u een gemaakte afspraak kosteloos annuleren. Bij annulering twee werkdagen voor uw afspraak wordt 50% van het honorarium in rekening gebracht. Wanneer u één werkdag van te voren of later afbelt, of per abuis niet verschijnt op de afspraak, dan wordt het honorarium volledig in rekening gebracht – ongeacht wat de reden daarvan is.

Stuur dus op tijd een e-mail of bel even om uw afspraak te annuleren. Alleen dan kunnen wij iedereen zonder wachttijd blijven helpen!
 

Adresgegevens:


Vestiging Amsterdam
ChronoMed©
Keizersgracht 169
1016 DP  Amsterdam

Vestiging Leiden
ChronoMed©
Vondellaan 35a
2332 AA  Leiden

Vestiging Wassenaar
ChronoMed©
Van Hallstraat 2
2241 KT Wassenaar

Elke werkdag bereikbaar
van 8.30 - 17.30 uur.


Neem vrijblijvend contact op:
Telefoon: +31 (0)88 247 66 66
Email: info@chronomed.nl

AGB-code: 94(0)55178

Contactformulier
Route
Betalingen
Algemene Voorwaarden
Klachten
Aanmelden Nieuwsbrief

Ik ben tevreden over mijn slaapkwaliteitReslaten inladen, een ogenblik geduld aub


Nieuwsbrief

Copyright © 2018 ChronoMed. Alle rechten voorbehouden | Sitemap
Webdesign:
Webdesign Bureau